Soft money

Tilskudsordninger er også kaldet “soft money” eller “gratis penge”, der er givet af en ekstern aktør, uden nogen form for modydelse i form af ejerskab i virksomheden. En tilskudsyder kræver, modsat en egenkapitalinvestering eller fremmedkapital, ikke en tilbagebetaling af lånet eller et afkast af investeringen. Derfor bliver dine ejerandele af virksomheden ikke udvandet, og du beholder dit ejerskab. Oftest er de offentlige tilskudsordninger tidsbegrænset og med fokus på iværksætteri, innovation, forskning og udvikling af teknologier, med det formål at skabe bæredygtig vækst og værdi for samfundet.

Innovationsfonden

InnoBooster

InnoBooster er målrettet videnstunge udviklingsprojekter drevet af små og mellemstore virksomheder, iværksættere eller entreprenante forskere med et CVR-nummer. Investeringerne er på op til 5 mio. kr. Programmet udvides nu til også at dække markedsmodning. Desuden kommer nyt og bredere innovationsbegreb til at betyde nye typer af investeringer.

Læs mere her

Erhvervsforsker

Et Erhvervsforsker Senior-projekt er et samarbejde mellem en privat virksomhed, en forskningsinstitution og en erfaren forsker. Målet med det nye program er at opdyrke
flere iværksættere blandt erfarne forskere og sikre, at mere viden og forskning kommer ud og bliver brugt i virksomhederne. Forskeren skal allerede være ansat enten i den virksomhed eller på det universitet, som deltager i projektet. Innovationsfonden
finansierer forskerens løn og andre udgifter forbundet med projektet i en periode på et
halvt til to år.

Læs mere her

InnoExplorer

Det nye program skal bidrage til at mere viden fra talentfulde forskere på universiteterne udmønter sig i innovation og iværksætteri. I projekterne kan Innovationsfonden tildele midler til forskeres løn, relevante services og materialer samt administrationsbidrag til universiteter, hospitaler og professionshøjskoler. Der kan søges fra 0,5 til 1,5 millioner kroner, og projekterne kan vare op til et år. Målet med programmet er at modne forskningsresultater og teknologier udviklet på universiteter, hospitaler og professionshøjskoler med henblik på at skabe nye virksomheder og styrke
anvendelsen af resultaterne. Programmet er udviklet i samarbejde med universiteterne.

Læs mere her

InnoFounder

Et iværksætterforløb for ansøgere med væsentlig erhvervs- og/eller forskningserfaring og en innovativ ide. Det nye program består af et 12 måneders forløb med en månedlig finansiering på 15.000 kroner plus et særligt tilskud på 50.000 kroner til at understøtte udviklingen af iværksætteridéen. Målet er, at flere med erhvervserfaring får mulighed for at springe ud som iværksættere.

Læs mere her

EU

EuroStars

Eurostars støtter internationale innovative projekter gennemført af små- og mellemstore forsknings- og udviklingsbaseret virksomheder (R&D-performing SMV’er).  Fonden er etableret af EUREKA og Europa-Kommissionen. For at kvalificere sig som værende en R&D-performing SMV’er med mindre end 100 ansatte, skal virksomheden have minimum 5,0 fuldtidsansatte dedikeret til forsknings- og udviklingsaktiviteter, eller dedikeret minimum 10 procent af deres fuldtidsansatte til forsknings- og udviklingsaktiviteter eller have minimum 10 procent dedikeret af omsætningen til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere her

SME Instrument

SME Instrument er en del af Horizon 2020, som er et af EU’s store programmer for forskning og innovation. Programmet er målrettet små og mellemstore virksomheder med henblik på at gennemføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, som fremmer virksomhedens vækst. Faserne er som følgende:

Fase 1Feasibility-studie: Feasibility-studie støtter med 50.000 euro med det formål at undersøge og analysere den tekniske gennemførlighed og det kommercielle potentiale for din innovation. Aktiviteter, som risikovurdering, markedsundersøgelser, brugerinddragelse, IPR og patentrettigheder, innovationsstrategiudvikling, partnersøgning og gennemførlighed af koncept, er inkluderet.

Fase 2 – Udvikling og demonstration: I fasen af udvikling og demonstration støttes fra 0,5 til 2,5 millioner euro til innovative projekter med henblik på kommercialisering, som understøttes af en stærk forretningsplan. Aktiviteter, som prototypeudvikling, miniaturisering, opskalering, design, ydeevneverifikation, test, demonstration, pilotprojekter, er inkluderet

Læs mere her

EUPD

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) giver tilskud til teknologiudvikling og demonstration. Der gives fra 2,5 millioner kroner til 50 millioner kroner pr. projekt. Derudover giver programmet netværk til udviklingspartnere og netværk i markedet, samt tilførsel af teknologi og viden. Formålet er at udvikle danske erhvervspotentialer på energiområdet. Det afgørende ansøgningskriterie er, at virksomhedens projektidé har fokus på at løse en energiteknologisk problemstilling. Der gives tilskud til udvikling af alle energiteknologier, som kan løse de globale udfordringer på energiområdet som eksempelvis fjernvarme, vindenergi, bioenergi, smart energi og olie og gas.

Læs mere her

GUDP

GUDP giver økonomisk støtte til projekter inden for jordbrug, fiskeri og akvakultur, som har det formål at skabe nye og forbedret teknologier, samt at anvende teknologier i produkter og processer. Derudover skal GUDP sikre, at der bliver støttet projekter inden for fødevaresektoren. Der ydes støtte fra 0,25 til 15 millioner kroner, samt netværk til udviklingspartnere, netværk i markedet og tilførsel af viden og teknologi. Fonden prioriterer at støtte projekter, som fokuserer på bæredygtighed, effektivitet og værdiløft. Derudover skal der være en klar nyhedsværdi og projekterne må maksimum have en varighed på op til 4 år.

Læs mere her

MUDP

MUDP giver økonomisk støtte til udvikling af nye teknologier, processer eller tjenesteydelser inden for miljøteknologi. Fonden har specielt fokus på innovative projekter, som skaber værdi. Der gives støtte på mellem 0,5 til 5,0 millioner kroner til udvikling, test og demonstration af miljøteknologier. Hvis projektet er et stort projekt, kan der gives 20+ millioner kroner i støtte. MUDP giver ligeledes netværk til udviklingspartnere og markedet, samt tilførsel af teknologi og viden. Der støttes projekter inden for klimatilpasning, renere luft, mindre støj, miljøindsat i industrien, økonomisk byggeri, geneanvendelse af ressourcer i affald og i vand. Kravene til projektet er, at projektet bidrager til den grønne omstilling og et bedre miljø. Derudover skal det være en konkurrencedygtig miljøteknologi, som har nyhedsværdi og som har en tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning.

Læs mere her

LIFE

LIFE er en fond etableret af EU med det formål at støtte projekter inden for EU’s politik om natur, miljø og klima. Der gives mellem 1 og 5 millioner euro i støtte til pilot- og demonstrationsprojekter og op til 60 procent i tilskud af de samlede projektomkostninger.

Læs mere her

Innovative Medicines Initiative

Fonden giver støtte til internationale udviklingsprojekter inden for ny og effektiv medicin via samarbejder med interessenter som patientforeninger, biotech- og farmaindustrien, myndigheder og forskningsinstitutter. Formålet er at udvikle vacciner, medicin og behandling. Kravene er et stort markedspotentiale (på minimum 100 millioner euro over 5 år) og en projektperiode på 3 til 5 år.

Læs mere her

Legater og andre tilskudsordninger

Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab uddeler Mikrolegater til studerende, som har ambitioner om iværksætteri. Der gives legater ud til studerende uden cvr. nr. på op til 25.000 kroner og med cvr. nr. på op til 50.000 kroner. 

Læs mere her

Otto Bruuns Fond

Otto Bruuns Fond giver legater til iværksætteres og opfinderes udvikling af industrielle opfindelser, samt andre formål af almen samfundsmæssig betydning. Tilskuddet er fra 20.000 til 50.000 kroner og gives primært til udvikling af prototyper. Fonden giver ikke generelt set tilskud til løn og drift.

Læs mere her

Markedsmodningsfonden

Formålet med Markedsmodningsfonden er at give tilskud til at teste om virksomhedens prototype eller serviceydelse kan fungere hos potentielle kunder og tilpasse prototypen således løsningens kommercielle potentiale forbedres. Der gives ikke tilskud til forskning, demonstration, lægemidler, naturmedicin eller finansielle tjenesteydelser. Kriteriet for at ansøge er, at virksomheden beskæftiger det, der svarer til mindst to fuldtidsansatte. Budgettet for projektet skal være minimum 3 millioner kroner og have en varighed på maksimalt 3 år. Fonden dækker maksimalt 45 procent af projektet.  Der gives tilskud til lønudgifter og konsulentudgifter.

Læs mere her

Elforsk

Elforsk er en fond, som støtter og fremmer anvendelse af energi og el gennem energieffektivisering, forbrugerfleksibilitet og substitution. Der støttes typisk med mellem 0,2 til 1,5 millioner kroner. Projektet skal have en egenfinansiering på 50 procent.

Læs mere her

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond giver fra 0,5 til 2 millioner kroner i støtte til teknologi- og produktudvikling, samt støtter initiativer til innovation og forretningsudvikling i den maritime industri. Der gives støtte til politiske initiativer, produkt- og forretningsudvikling, forskning, uddannelse og arrangementer.

Læs mere her

Miljø- og energifonden

Fonden giver blandt andet støtte på op til 100.000 kroner til nye, energirigtige løsninger i Danmark, som primært vil gå til udvikling af ny teknologi, nye produkter eller løsninger på aktuelle miljømæssige udfordringer og problemer. Der gives målrettet støtte til indkøb af materialer, udvikling af prototyper og faglig sparring. Derfor gives der ikke støtte til aflønning af ansøger.

Læs mere her